Този сайт използва бисквитки за да Ви предостави пълноценно използване на функционалността си:

Политика за защита на личните данни на „ТЕХНОШОП БГ" ЕООД

 

     Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД. Ето защо ние от „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД чрез електронния сайт/каталог https://technoshopbg.com  полагаме дължимата грижа за защита на личните данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ. Именно поради тази причина, ние разработихме настоящата Политика за защита на личните данни, която има за цел да ви информира за начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме, предоставената от Вас информация. Настоящата Политика е изготвена и се основава на разпоредбите на действащото българско и европейско законодателство (Регламент (ЕС)2016/679 („Общ регламент на ЕС относно защита на данните” или GDPR)) в областта на защита на личните данни.

   I.   Цел, вид, събиране, съхранение и обработка на личната информация, която събираме:

     1.  Цел на събирането - личните данни, които „ТЕХНОШОП БГ" ЕООД получава при обаждане по телефона или по e-mail, се използват за следните цели:

а) обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, тяхното доставяне, както и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката;

б) издаване на фактури;

в) за извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

г) предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС)2016/679 от 27 април 2016 г. и др.;

д) задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно – осигурителни процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

         2. Каква лична информация събираме и обработваме?

Можете да осъществявате достъп до нашите интернет предложения, без да ни разкривате каквато и да лична информация. Решението дали да ни предоставяте лична информация, или не, винаги е Ваше. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на електронния каталог и/или достъп до него. 

а) За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни (т.нар. обикновени лични данни), които предоставяте по e-mail или по телефона. Това са: Вашият е-мейл, адрес за доставка, Ваш телефонен номер, Вашите имена, с цел оформяне на договора за продажба. За да можем да оформим счетоводно плащанията, „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД издава фактура за всяка една поръчка и доставка и поради тази причина ни е необходим Булстат-а на вашата фирма. В случай, че сте физическо лице и желаете да Ви бъде издадена фактура е необходимо при заявяване за покупка на даден продукт да ни предоставите Вашето ЕГН.

б) „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД чрез електронния  сайт/каталог  https://technoshopbg.com може да обработва данни, в процеса на предоставяне на услугите, като:

- данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;

- информация относно посещения и използване на ЕЛЕКТРОННИЯ сайт, включително операции и история за използването му;

- данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, данъчни служби, съд).

ТЕХНОШОП БГ” ЕООД не събира и не обработва т.нар. „чувствителни” специални лични данни – данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние и т.н.

     II. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни.

Личните данни, получени при поръчки по телефона или друг начин, се считат за строго конфиденциални и не се споделят с трети страни, със следните изключения:

     1. име, адрес и телефон се споделят с куриерската компания (ЕКОНТ), която извършва доставката. Споделянето на тези данни е необходимо за извършване на услугата. Сигурността на личните данни в системата на куриера е отговорност на съответния куриер, но също така те са задължени да обработват Вашите данни в съответствие с настоящите правила за поверителност и приложимите законови разпоредби относно защита на данните.

       2. органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

      III. Отговорно лице за контакт.

Отговорното лице за контакт e управителят на дружеството.

Ако имате въпроси относно правилата за поверителност, можете да ни пишете на следния e-mail адрес: office@technoshop.com. Също така можете да се свържете с нас и на посочените по-горе телефон и пощенски адрес.

       IV. Срок на съхранение.

       1. Срок на съхранение -продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

       а) личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

       б) личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол - фактури, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват 10 години, съгласно разпоредбата на чл. 12 от Закона за счетоводството.

   

       V. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни.

        1. Общи права:

Във връзка с обработване на лични данни, Вие имате следните права, които може да упражните във всеки момент:

а) достъп до Вашите лични данни по всяко време;

б) да коригирате без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални – редактиране на личната Ви информация; редактиране на адресите Ви; 

в) личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това.

 „ТЕХНОШОП БГ” ЕООД чрез сайта си https://technoshopbg.com не използва средства за:

    -автоматизирана обработка и профилиране;

    - директен маркетинг и реклама.

          VI.  Бисквитки

За да се запознаете с "Политика за употреба на бисквитки", моля посетете страницата "Бисквитки". 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни.

Промените влизат в сила веднага след публикуването им.  В този смисъл всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ има задължение да прави справка за евентуални промени на Политика за защита на личните данни на сайта при всяко негово ползване.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Настоящата политика влиза в сила от 07.02.2020 г.

 


Производители

Няма производител